100791

Key references

Kurt Stavenhagen

1885-1951